Kpssbil kpss haber,son haber,kpss cikmis sorular,kpss ders notlari

anasayfa · kpss tarih ders notları

Osmanlı Devleti'nin Dağılma Dönemi enler ve ilkler

1812 yılında imzalanan Bükreş Antlaşması ile Sırplara imtiyazlar verilmiştir.Böylece Osmanlı Devleti ilk defa sınırları içindeki azınlığa imtiyazlar vermiştir.(1812)

Sened-i İttifak ile ilk defa Osmanlı Devlet'nde padişah yetkileri sınırlandırılmıştır.(1808)

İlk azınlık isyanını Sırplar çıkarmıştır.

Yunanistan Osmanlı Devletinden ayrılarak bağımsızlığını kazanan ilk Balkan Devletidir.(1829)

Kuzey Afrikada kaybedilen ilk toprak Fransızların aldığı Cezayirdir(1830).Son toprak kaybı ise İtalyanların aldığı Trablusgarptır(1912).

Hünkar İskelesi Antlaşması ile ilk kez Boğazlar sorunu ortaya çıkmıştır.(1833)

II. Mahmut ilk defa kendisinin dışında siyasi bir varlığı kabul etmiştir.(1808 Sened-i İttifak)

Osmanlı Devletinin galip olarak imzaladığı son antlaşma Paris Antlaşmasıdır.(1856)

Osmanlı Devleti ilk defa Abdülmecit döneminde İngiltereden borç almıştır.(1854)

Abdülmecit döneminde Kaime adıyla ilk kağıt para bastırılmıştır.(1840)

Berlin Antlaşması ile ilk defa çok sayıda devlet Osmanlılardan ayrılmış, Balkanlar Osmanlılardan kopmuştur.(1878)

Yunanistanla yapılan Dömeke Meydan Muharebesi Osmanlı Devletinin kazandığı son meydan muharebesidir.(1897)

İlk defa anayasal düzene II. Abdülhamit döneminde geçilmiştir.İlk defa Parlamenter sisteme geçilmiştir.(Kanunuesasi 1876)

I. Meşrutiyet Döneminde halk ilk defa yönetime katılmıştır.(Meclisi mebusan üyelerini seçerek)

II. Mahmut Döneminde ilk defa Avrupaya öğrenci gönderildi.

Osmanlı tarihinde anayasalı ve meclisli yönetime ilk defa Meşrutiyetle geçilmiştir.

Türk siyasi tarihinde anayasal sistemi yıkmaya yönelik ilk isyan 31 Mart olayıdır.(13 Nisan 1909)

Padişahın yetkilerini sınırlandırılan ilk belge 1808 de imzalanan Sened-i İttifaktır.

İlk nüfus sayımı 1831 de II. Mahmut döneminde yapılmıştır.

İlk resmi gazete 1831 de II. Mahmut döneminde çıkarılan Takvim-i Vekayi dir.

İlk öğretmen okulu 1848 de açılan Darülmuallimin dir.

İlk üniversite kesin olarak 1900 de açılan Darülfünun'dur.(Tanzimat döneminde de açılmış fakat kısa süre içinde kapatılmıştır)

Azınlıklar devlet memuru olma hakkını ilk defa Islahat Fermanı ile kazanmışlardır.(1856)

I.Meşrutiyet (1826) ile azınlıklar devlet yönetimine katılma hakkını kazanmışlardır.

Ermeni meselesi ilk kez 1878 Berlin Antlaşması ile gündeme gelmiştir.

Osmanlı Devleti ilk kez 1856 Paris Antlaşması ile Avrıpalı devlet sayılmıştır.

Kuvayimilliye adını ilk kullanan , Milli Kongre Cemiyetidir.

Yorumlar (0) 02.03.2013. 19:41

Osmanlı Devleti Gerileme ve Duraklama Dönemi enler ve ilkler

Genç Osman'ın yeniçeri ocağını kaldırma düşüncesi Osmanlılarda ilk ciddi ıslahat teşebbüsüdür.

Ferhat Paşa antlaşması ile Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırına ulaştı.(1590)

Bucaş antlaşması Osmanlı Devletinin batıda toprak kazandığı son antlaşmadır.(1672)Bu antlaşma ile devlet batıda en geniş sınırına ulaştı.

Girit'in alınması Osmanlı Devletinin denizlerdeki son başarısı olmuştur.(1669)

Vasvar antlaşması Osmanlı Devletinin Avusturya karşısında başarılı olduğu son antlaşma oluştur.(1664)

Karlofça antlaşması ile Osmanlı Devleti ilk defa büyük miktarda toprak kaybetmiştir.(1699)

Karlofça antlaşması Osmanlı Devletinin topraklarının paylaşılmak istendiği ilk uluslararası antlaşmadır.(1699)

Yeniçeriler tarafından öldürülen ilk Osmanlı padişahı II. Osmandır.(1622)

Osmanlı Devleti Batının askeri üstünlüğünü ilk defa 1718 Pasarofça antlaşması ile kabul etmiştir.

Osmanlı Devletinde Batıdan alınan ilk teknik araç Matbaadır.Basılan ilk eser "Vankulu Lügatı" adlı Türkçe-Arapça sözlüktür.

18. yüzyılda Ruslarla yapılan ilk savaş Prut savaşıdır.(1711)

Küçük Kaynarca antlaşması ile Kırım bağımsız olmuştur.Böylece halkı Müslüman olan bir ülke ilk defa Osmanlı Devletinden ayrılmıştır.(1774)

Rusyaya ilk kapitülasyonlar Küçük Kaynarca antlaşması ile verilmiştir(1774)

I. Mahmut döneminde ilk defa Avrupadan Subaylar getirilmiştir.

Kara Mühendishanesi Avrupa tarzında açılan ilk teknik okuldur.(1734)

Mühendishane-i Bahri Hümayun Osmanlı Devletinde çağdaş anlamda kurulan ilk askeri okuldur.(1773)

İlk defa iç borçlanma III. Mustafa Devrinde görülmüştür.(Esham sistemi)

III. Selim Osmanlı tarihinde her alanda köklü reformlar yapmak gereğini kavrayan ilk padişahtır.(1789-1807)

Belli bir plan ve programa bağlı olarak ıslahatların yapıldığı ilk dönem III. Selim dönemidir.

Osmanlı Devletinde mimaride ilk kez batının etkisi Lale Devrinde başlamıştır.

İlk daimi elçilikler Avrupanın önemli merkezlerinde III. Selim zamanında açılmıştır.

III. Selim zamanında ilk defa yabancı dil(Fransızca) eğitimi verilmeye başlanmıştır.

Yorumlar (2) 25.02.2013. 09:32

Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti enler ve ilkler

İlk Osmanlı parası Osman Bey döneminde bastırıldı.

Osmanlıların aldığı ilk beylik Karesi Beyliği'dir(1345)

Orhan Bey döneminde ilk divan oluşturuldu.

Orhan Bey döneminde ilk Donanma oluşturuldu.

Orhan Bey döneminde ilk Medrese oluşturuldu.(İznik - Kayseri Davut Medresesi )

İlk medresede görev yapan ilk Müderris Davud-ı Kayseri dir

Orhan Bey döneminde ilk düzenli ordu oluşturuldu.

Orhan Bey döneminde ilk kez Rumeli ye geçildi.(1353)

Orhan Bey döneminde ilk vezir ve kadı tayini yapıldı.

I.Murat döneminde ilk defa top kullanıldı.

I. Murat döneminde ilk veziriazam tayini yapıldı.

Fatih Sultan Mehmet döneminde ilk kez örfi hukuk yazılı hale gelmiştir.(Kanunname-i Ali Osman)

Osmanlı Devletinde ilk yabancı elçi bulundurma hakkını elde eden devlet Venediktir.

Osmanlı Devletinde ilk ticari ayrıcalıkların verildiği devlet Venediktir.

Osmanlı Devletinde ilk tersane Yıldırım Bayezid zamanında Gelibolu'da kuruldu.

Osmanlı Devletinde ilk gümüş para Orhan Bey ,ilk altın para Fatih,ilk kağıt para ise Abdülmecit zamanında bastırılmıştır.

Osmanlı Devletinde geleceğe dönük ilk bütçe Tarhuncu Ahmet Paşa tarafından hazırlanmıştır.

Halife ünvanını kullanan ilk padişah Yavuz Sultan Selimdir.(1517)

İlk daimi kapitülasyonlar 1740 ta Fransa ya verildi.

Osmanlı Devletinde kurulan ilk üniversite Darülfünundur.

Yorumlar (1) 24.02.2013. 19:31